Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek bizományos üzletek-szaküzletek számára.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

 

BIZOMÁNYI SZERZŐDÉS

Megbízó: az AGROVÍZ Kezelési Kft. (2093 Budajenő, Patak utca 2/B, adószám: 25349656-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-176723, képviseletében: Mészáros Gábor Sándor ügyvezető, email: meszaros.gabor@agroviz.hu).

A Bizományi szerződés a Megbízó és a Bizományos között jön létre azon a napon, amikor a Bizományos sikeresen regisztrált a Megbízó által üzemeltetett ecowaterbolt.hu weboldalon.

A Megbízás tárgya

Megbízó, (többek között) az ECOWATER vízkezelő berendezések - továbbiakban: gépek - vonatkozásában fennálló Magyarországi kizárólagos forgalmazói jogosítványa alapján megbízza az Bizományost, hogy az általa a Bizományos rendelkezésére bocsátott ECOWATER gépeket és egyéb, a webáruházban forgalmazott vízkezelő berendezéseket, alkatrészeket, kiegészítőket, termékekét (továbbiakban együttesen:  gép, gépek, vagy termék) - Bizományi díj ellenében - a saját nevében, a Megbízó javára értékesítse a regisztráció során megjelölt, vagy a jövőben a Megbízó részére bejelentett és a Megbízó által jóváhagyott, a Bizományos által üzemeltett üzletben.    

Bizományi díj

A Bizományost a Szerződésben vállalt tevékenységéért a jelen szerződés tárgyát képező minden általa értékesített gép, termék esetében az 1. számú mellékletében meghatározott mértékű nettó Bizományi díj (+ Áfa) illeti meg.

A megrendelt termék átvétele

A Bizományos a megrendelt terméket a Megbízó székhelyén veheti át, vagy külön megállapodás alapján a Megbízó szállítja ki a részére. Amennyiben a megrendelt terméket a Megbízó szállítja ki a Bizományos üzletébe (az értékesítési helyre), a szállítás révén felmerülő költség az Bizományost terheli. A Bizományos a gépátvétel során köteles az átvett gépet megvizsgálni, az esetleges, látható hibákat haladéktalanul jelezni a Megbízó felé és köteles a gépek forgalomba hozatalához szükséges dokumentáció rendelkezésreállását (így pl.: a jótállási jegy, használati utasítás, stb.) meglétét ellenőrizni.

Pénzügyi fedezet biztosítása, biztosíték (óvadék)

Pénzügyi fedezet biztosítása: a Bizományos a Megbízó részére utólagos elszámolás mellett pénzügyi biztosítékot köteles adni. A Megbízó pénzügyi biztosítékként, a Bizományos által megrendelt termék mindenkori értékének, a webáruházban bruttó eladási árként feltűntetett összegnek megfelelő biztosíték (óvadék letételét) átadását írja elő a Bizományosnak. 

 

Biztosíték (óvadék): a Bizományos az átvett gépekért, termékért a jelen Szerződésben meghatározott módon és értékben felelősséggel tartozik. A Bizományos köteles legkésőbb a megrendelt termék átvételével egyidejűleg a megrendelt termék értékének megfelelő biztosítékot (óvadék) nyújtani a Megbízó részére akként, hogy a tárgyi összeget a Megbízó OTP Banknál vezetett 11742348-21455759 számú bankszámlájára a fenti határidőben megfizeti. A biztosíték összegébe a Megbízó jogosult a tárgyi gép, termék vonatkozásában fennálló, a gép, termék értékének megfelelő mértékig beszámítással élni, amennyiben a Bizományos szerződésszerűen értékesíti a gépet, terméket harmadik személy részére (megbízói számla alapján), vagy a gép, termék sérülése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén fennálló kártérítési igénye mértékéig. 

Amennyiben a Megbízó a biztosítékot, vagy annak egy részét kénytelen felhasználni (pl. a gép értékesítését megelőzően a Bizományos felelősségi körébe eső okból a gép megsérül), a Bizományos köteles az biztosítékot haladéktalanul kiegészíteni. Ha a Bizományos a biztosíték megfizetésével, illetve kiegészítésével késedelembe esik, a Megbízó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A fel nem használt biztosíték összegével a felek a Szerződés megszűnésekor (az alábbiakban szabályozott módon) elszámolnak. 

Értékesítés

A Bizományosnak minden általa eszközölt értékesítéskor nyugtát vagy a vásárló külön kérésére számlát kell kiállítania a saját nevében. A Bizományos az értékesítés során köteles a vásárló részére átadni a tárgyi géphez tartozó dokumentációt (így pl. jótállási jegyet, használati utasítás, stb.). A deponálás során megsérült gépet, terméket a vásárlónak kiadni tilos! A Bizományos a gépeket, terméket kizárólag a Megbízó által előzetesen meghatározott áron – a webáruházban feltüntetett bruttó vételáron - értékesítheti.

Forgalmi jelentés elszámoláshoz

A Bizományosnak legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapjáig a tárgyhónapban általa eszközölt gép-, illetve termék eladásokról Forgalmi jelentést (2. számú melléklet) kell készítenie és küldenie a Megbízó részére. A Megbízó az elszámolás alapját képező Forgalmi jelentést abban az esetben fogadja el, amennyiben azon az iktatószám, a Bizományos képviselőjének aláírása, a Bizományos cégbélyegzőjének lenyomata szerepel. A Forgalmi jelentés közlésére kizárólag a jelen szerződésben kijelölt kapcsolattartó személy jogosult. A Bizományos a Forgalmi jelentést szkennelve e-mail-en köteles megküldeni a Megbízó részére, a fent meghatározott határidőn belül. A jelen bekezdésben meghatározott módon eszközölt elszámolás alapján kerül a Megbízó rendszerében rögzítésre a tárgyhavi eladási, forgalmi adat.

A Bizományos birtokában lévő gép, termék esetleges sérülése, vagy egyéb, annak rendeltetésszerű használatát akadályozó hiba felmerülése esetén, a sérült és/vagy nem rendeltetésszerűen működő gép, termék kicserélésére a soron következő termék, géprendelés átvételével egyidőben kerül sor. A gép-, termék sérülés, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba felmerülése esetén a Bizományosnak külön íven szövegezett, cégszerűen aláírt jegyzőkönyvet kell haladéktalanul felvennie, amelyben rögzíti a tárgyi gép, termék megnevezését, típusát, sorozatszámát, a sérülés-hiba keletkezésének időpontját, leírását és körülményeit. A Bizományos a jegyzőkönyvből egy példányt köteles haladéktalanul elektronikusan a Megbízónak megküldeni (eredeti példányt postai úton abban az esetben, ha a Megbízó kéri), egy példány pedig a Bizományosnál kerül megőrzésre.

Az elszámolás menete

A Bizományos az általa készített és a Megbízó részre megküldött Forgalmi jelentés (elszámolás) alapján, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig az 1. számú mellékletben rögzítettek alapján kiszámított Bizományi díjról számlát állít ki a Megbízó részére. A számla tételesen tartalmazza az Bizományos által értékesített gépek, termékek megnevezését, típusát, mennyiségét, valamint az értékesített gépek Bizományi díját. Felek rögzítik, hogy a Bizományos a számlához mellékelni köteles a tárgyhavi forgalmi jelentést. A Megbízó a Bizományi díjat banki átutalással fizeti meg, a szerződésszerűen benyújtott számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel. A fizetési kötelezettséget a Megbízó bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével. Megbízó kijelenti, hogy előleget nem fizet.

Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból eredően hibás, vagy bármely kötelező melléklete hiányzik, vagy a Bizományos nem a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően közli a Megbízóval, a Megbízó a számlát nem fogadja be, a fizetési határidő pedig a számla befogadhatatlanságának alapját képező hiba kiküszöbölésétől számítódik. Az ebből eredő késedelem esetére a Megbízót késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A Megbízó a Forgalmi jelentés részére történő közlését követő 5 munkanapon belül kiállítja a Bizományos felé a Bizományos által a tárgyhónapban értékesített gép, termék előzetesen meghatározott értékének megfelelő összegű számláját, amelyet a Bizományos által óvadékként nyújtott összegbe jogosult beszámítani, kompenzálni.

Áfa-fizetési kötelezettség

A Megbízó és a Bizományos az értékesített gépek, termékek, illetve bizományi díj után a törvényi előírásoknak megfelelően kötelesek az Áfá-t megfizetni.

Eltulajdonított gépek, termékek, azok sérülése

A Megbízó által a Bizományosnak átadott gépek, termékek eltulajdonításából, a gépek, termékek Bizományos felelősségi körébe eső sérüléséből, megsemmisüléséből eredő károkért a Megbízó felelősséget nem vállal, azokat nem pótolja. A Bizományosnak átadott, még nem értékesített, de eltulajdonított, saját felelősségi körébe eső sérülésből, megsemmisülésből eredő kár felmerülésekor a tárgyi gépet, terméket a Bizományos Bizományi díj nélkül, a Megbízó által előzetesen megállapított értéken fizeti meg a Megbízó részére. Ezen gépeket, terméket a Bizományosnak az elszámoláson külön kell feltüntetnie. A jelen bekezdésben meghatározott káreseményről (beazonosítható módon) az Bizományosnak haladéktalanul értesítenie kell a Megbízót és szükség szerint a rendőrségi feljelentést is meg kell tennie.

Vásárlói reklamációk intézése

A Megbízó nem vállalja a Bizományi értékesítéssel összefüggésben keletkező vásárlói reklamációk intézését, problémák rendezését, kivéve, ha annak tárgya az értékesített géppel okozati összefüggésben álló jótállási, szavatossági, kártérítési felelősségi kérdés, probléma. A Megbízó felhívása esetén a Bizományos, a rá vonatkozó panaszok megválaszolására a megbízói felhívástól számított 10 napon belül köteles.

 

Tájékoztatási kötelezettség

 

A Megbízó vállalja, hogy jelen Szerződés tárgyát képező gépek, termékek árának, típuskínálatának a változásáról, a használat szabályairól a Bizományost minden szempontot kielégítően haladéktalanul, de legkésőbb a változás érvénybe lépése előtt 1 héttel tájékoztatja. A Bizományos vállalja, hogy a Megbízó által rendelkezésére bocsátott információkat haladéktalanul továbbítja a vásárlói felé. A Bizományosnak a Megbízó gépeit, termékeit az értékesítés helyén, azaz a kiskereskedelmi üzletében jól észrevehetően kell hirdetnie, illetve a Megbízóval egyeztetetten kommunikációs kampányt kell folytatnia a vásárlók tájékoztatása érdekében.

A Bizományos köteles a Megbízó gépeinek, termékeinek értékesítésekor megfelelő módon képviselni a Megbízót (öltözködés, viselkedés, tájékoztatás, kommunikáció a vásárlókkal). A Bizományos köteles a vásárlót részletesen tájékoztatni, a vásárlói kiszolgálást vásárló barát módon köteles végrehajtani, az esetleges szóróanyagokat átadni a vásárlónak.  Abban az esetben, ha a Megbízó szúrópróbaszerű ellenőrzéskor ettől eltérőt tapasztal, vagy panasz érkezik az Bizományosra, jelen Szerződést a Megbízó azonnali hatállyal felbonthatja. 

Kölcsönös kötelezettség

A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Bizományos tevékenysége során a Megbízót és annak termékeit előzetesen egyeztetett formában és tartalommal tájékoztatóiban ajánlja ügyfeleinek, és üzleti tevékenysége során a Megbízó nevét referenciaként említse. A Megbízó a tájékoztatóiban az Bizományost, az anyagok Bizományosra vonatkozó tartalmának előzetes egyeztetése alapján ajánlhatja, referenciaként használhatja. Mindkét fél tevékenysége során csak akkor használhatja a másik fél nevét és logóját, ha az adott anyag végleges, a Megbízóra vagy az Bizományosra vonatkozó részének formáját/tartalmát a Felek írásban elfogadták.

A szerződés hatálya

A Szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba és 36 hónapig tartó határozott időtartamra vonatkozik.

A szerződés felmondása, módosítása

A Felek a Szerződést indoklás nélkül, 60 napos felmondási idő mellett, a másik Félhez intézett, tértivevényes ajánlott levélben megküldött írásbeli felmondással (nyilatkozattal) felmondhatják, megszüntethetik. A Felek rögzítik, hogy a felmondási idő alatt kötelesek a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeiknek eleget tenni, illetőleg megilletik őket a Szerződésből fakadó jogok.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani.

Rendkívüli felmondás

A Felek rögzítik, hogy különösen az alábbi esetekben jogosultak a jelen Szerződést írásban, a másik Félhez intézett, tértivevényes ajánlott levélben megküldött írásbeli rendkívüli felmondással (nyilatkozattal) megszüntetni:

•        a Felek közötti elszámolás és pénzügyi rendezés nem a Szerződésben foglaltak szerint valósul meg legalább 2 alkalommal, és ezt a felek 10 munkanapon belül nem rendezik, vagy

•        a Bizományos a gépeket, termékeket nem a Megbízó által meghatározott áron értékesíti, vagy

•        a Bizományos a jelen Szerződésben meghatározott értékesítési szabályok figyelmen kívül hagyása mellett értékesíti a gépeket, vagy 

•        a Bizományos – a Megbízó erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más szerződéses kötelezettségét, vagy

•        a Bizományossal, vagy a Megbízóval szemben csődeljárás indul, felszámolását jogerősen elrendelik, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás hatálya alá kerül.

Megszűnéssel kapcsolatos teendők

A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megbízó és a Bizományos a megszűnés napján egy záró elszámolás keretében elszámolnak egymással. Ezzel egy időben az Bizományos köteles a nála lévő, még eladatlan gépet, készletet, egyéb ahhoz kapcsolódó dokumentációt, stb. a Megbízó részére hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve a Megbízó köteles azt visszavenni az Bizományostól.

Mivel a gépet, gépeket, termékeket a Megbízó korábban ellenszolgáltatás nélkül bocsátotta az Bizományos rendelkezésére, ezért ezeket a megszűnéskor a Bizományos is ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatja vissza Megbízó részére, illetve Megbízó költség felszámítása nélkül veszi vissza a Bizományostól. A Megbízó a sértetlen gép és dokumentáció visszavételét követően haladéktalanul köteles az általa kezelt, fel nem használt óvadék összegét visszautalni az Bizományos részére, azaz elszámolni vele. Felek a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 10 napon belül kötelesek elszámolni egymással.

A Viták Rendezése

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött jogviszony alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Budaörsi Járásbíróág, vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Vegyes rendelkezések

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Bizományi szerződésre vonatkozó „Általános Magatartási Szabályok és Egyéb Rendelkezések (Bizományi Jogviszony)” megnevezésű dokumentumban foglalt rendelkezéseket, másodlagosan a magyar Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

·       1. számú melléklet: A szerződés tárgyát képező gép típusok, termék megnevezések, az egyes gép típusok, termékek bruttó egységárai, a Bizományi díj mértéke

·       2. számú melléklet: Forgalmi jelentés

A Bizományos a jelen Szerződés alapján a Megbízóval szemben fennálló követeléseit kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni. Bizományos a jelen Szerződést nem jogosult harmadik személyre átruházni.

A Felek rögzítik, hogy a Bizományos – a Megbízó külön felhatalmazása hiányában – nem jogosult a jelen okirat révén létrejött szerződése jogviszonyba vevőként belépni, azaz a részére bizományba adott gépek tulajdonjogának megszerzésére. 

AGROVÍZ Kezelési Kft

1. számú melléklet

A szerződés tárgyát képező gép típusok, termék megnevezések, az egyes gép típusok, termékek bruttó egységárai, az Bizományi díj mértéke

Érvényes: 2022. ………………………

 

Gép típusok, termék megnevezések

2022. évi bruttó

egységárak

Ft/db)

Nettó

Bizományi díj (Ft/db)

ÁFA

27 %

(Ft/db)

Bruttó

Bizományi díj (Ft/db)

 

2. számú melléklet

Forgalmi jelentés

 

Gép típusok, termék megnevezések

Értékesített

mennyiség

(db)

Hibás, sérült gép, termék

Csere

(db)

Eltulajdonított (db)

db

Azonosító szám

(tól-ig)

……………………., 2022. ……………….hó ……………nap

………………………………………