Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS

Az AGROVÍZ Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: Szolgáltató - aláveti magát az alábbi tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

www.ecowaterbolt.hu

A tájékoztató esetleges módosításai a fenti weboldalon történő közzététellel (feltöltéssel) lépnek hatályba.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Szolgáltató:            AGROVÍZ Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:               2093 Budajenő, Patak utca 2/B

Cégjegyzékszám:   13-09-176723

Adószám:               25349656-2-13

Képviselet:             Püspök Miklós és Mészáros Gábor Sándor ügyvezetők

Ügyfélszolgálat:      2093 Budajenő, Patak utca 2/B

Telefon:                  +36 26 351 687, +36 30 248 3719

E-mail cím:             info@agroviz.hu

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).  

 

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A webáruház működése kapcsán a Szolgáltató alapvetően nem kezel a GDPR hatálya alá eső személyes adatot, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató szerződéses partnerei üzletszerű tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek. A Szolgáltató a webáruházban nem szolgál ki fogyasztónak minősülő magánszemélyeket.

A Szolgáltató által a webáruházon keresztül kiszolgált termékek vonatkozásában azonban a termékekhez kapcsolódó szavatossági, jótállási (garanciális), kártérítési igények, gyártói visszahívások, karbantartás esetén, vagy esetleges panaszbejelentés kapcsán kezelhet a GDPR hatálya alá tartozó személyes adatot. Ezen esetekben a Szolgáltató nem adatkezelői, hanem adatfeldolgozói minőségben jár el.

A fentiekben meghatározott esetekben a kezelt adatok köre és az adatkezelés, pontosabban adatfeldolgozás célja: 

személyes adat

az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez a szavatossági, jótállási (garanciális), kártérítési igények, gyártói visszahívások, karbantartás, szállítások, panaszbejelentés kezeléséhez és bizonyos esetekben a szabályszerű számla kiállításához szükséges

E-mail cím

A kapcsolatfelvételhez a szavatossági, jótállási (garanciális), kártérítési igények, gyártói visszahívások, szállítások, panaszbejelentés kezeléséhez és bizonyos esetekben a szabályszerű számla kiállításához szükséges

Telefonszám

A kapcsolatfelvételhez a szavatossági, jótállási (garanciális), kártérítési igények, gyártói visszahívások, szállítások, panaszbejelentés kezeléséhez és bizonyos esetekben a szabályszerű számla kiállításához szükséges

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Szállítási név és cím

A háztól elszállítás és a házhoz szállítás lehetővé tétele

A vásárlás időpontja

Technikai művelet végrehajtása, az igényérvényesítés jogalapjának megállapítása

A megrendeléskori, vásárláskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

2. Az érintettek köre: a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló bizományos szerződéses partnere (vevő), aki a bizományoson keresztül a webáruházban forgalmazott terméket megvásárolta, illetve a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló szerelő, beüzemelő partner (vásárló) szerződéses partnere (megrendelője), akinél a vásárló (szerződéses partner) a webáruházban forgalmazott terméket beépítette, beüzemelte.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatok rendelkezésre állását követően, a tárgyi igény kielégítésétől, elutasításától számított elévülési idő tartama (föszabály szerint 5 év), amelynek leteltét követően az érintett adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

Amennyiben a számviteli bizonylat kiállításra kerül, úgy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az érintett (közvetve a bizományos, beüzemelő, szerelő partner) által bejelentet igény közlésétől számított 3 évig az érintett által megvásárolt, megrendelt termék javítása, cserélése, karbantartása, a gyártói visszahívása, stb. hatékonyabb egyeztetése, intézése érdekében az érintett e-mail címe, és telefonszáma megőrzésre kerül.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő és alkalmazottai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

·       Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől (adatfeldolgozótól) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és

·       tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése, feldolgozása ellen, valamint 

·       az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések (adatfeldolgozások) elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

·       postai úton: 2093 Budajenő, Patak utca 2/B szám alatti címre,

·       e-mail útján: az info@agroviz.hu e-mail címen, 

·       telefonon: +36 26 351 687, +36 30 248 3719 telefonszámon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti, feldolgozhatja azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

8. A Szolgáltató tájékoztatja a szerződéses partnerét, közvetve, illetve közvetlenül az érintettet, hogy 

·       az adatkezelés, adatfeldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul,

·       az érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy a termékhez kapcsolódó igény teljesíthető legyen,

·       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy a tárgyi igény nem teljesíthető.  

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK (ALADATFELDOLGOZÓK)

Szállítás

Aladatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek el-, illetve kiszállítása.

Aladatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

MPL Magyar Posta Logisztika Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., email cím: ugyfelszolgalat@posta.hu, telefonos elérhetőség: +36 80 299-929, zöld szám Budapesten és környékén: +36 1 333-7777, vidéki szállítás: +36 1 333-7777)

24H Parcel Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10., ügyfélszolgálat telefonos elérhetőség: +36 20 224 2424, email cím: 24hfutar@24hfutar.hu)

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

Az érintettek köre: a háztól el- és a házhozszállítást kérő valamennyi érintett (a meghatalmazott is).

5. Az adatkezelés célja: a termék háztól el-, és házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Banki átutalási megbízás (fizetés)

1. Aladatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az érintett átutalási megbízása révén beérkezett díj (pl.: karbantartás) könyvelése

2. Aladatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

OTP Bank Nyrt. (székhely, cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.,  levelezési címe: 1051 Budapest, Nádor utca 16., telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666,  e-mail címe: informacio@otpbank.hu, weboldala: www.otp.hu)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (lakcím, lakhely), bankszámlaszám

4. Az érintettek köre: a webáruházban forgalmazott termékek bizományos által történő értékesítése esetén a vevő, a beüzemelő, szerelő partner által megvásárolt termék esetében a szerződéses partner megrendelője.

5. Az adatkezelés célja: az érintett által érvényesített igény révén beérkezett díj, költség könyvelése, a tranzakció visszaigazolása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Online fizetés

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online fizetés
 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

B-Payment Zrt. (székhely: H-1132 Budapest, Váci út 4, levelezési cím: H-1132 Budapest, Váci út 4, telefonszám: +36-1-793-6776, e-mail cím: info@borgun.hu, weboldal: https://www.borgun.com/hu/)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 
4. Az érintettek köre: az online vásárlást kérő valamennyi érintett.
 
5. Az adatkezelés célja: az érintett által érvényesített igény révén a díjfizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és az érintettek védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.

 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató (esetlegesen)

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

https://ecowaterbolt.hu/: ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304., telefonos elérhetőség: +36-1/234-5012, E-mail cím: info@shoprenter.hu, weboldal: www.shoprenter.hu)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: az igényérvényesítésnek, az igény kielégítésének a lehetővé tétele.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az igény beérkezésétől az igény kielégítését követő 3 év. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

A Szolgáltató Könyvelője

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlakiállítás, beérkező díjak elszámolása, könyvelése, ahhoz kapcsolódó egyéb számviteli feladatok.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Cont-Consulting Kft.   (székhely: 2316 tököl, Piac tér 14., telefonos elérhetőség: +36-24/496-611, email: geta@invitel.hu)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme.

4. Az érintettek köre: a webáruházban forgalmazott terméket közvetve vásárló, megrendelő magánszemélyek.

5. Az adatkezelés célja: számviteli feladatok teljesítése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az igény beérkezésétől az igény kielégítését követő 8 év. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

A termékek gyártói

1. Aladatfeldolgozó által ellátott tevékenység: jótállás, garancia, esetlegesen szavatosság és kártérítés ügyek minősítése, azokkal kapcsolatos helytállás.

2. Aladatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: a termékek gyártóinak adatai a termékeken feltüntetésre kerülnek.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme.

4. Az érintettek köre: a webáruházban forgalmazott terméket közvetve vásárló, megrendelő magánszemélyek.

5. Az adatkezelés célja: az igény kielégítésének a lehetővé tétele.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az igény beérkezésétől az igény kielégítését követő 5 év. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az érintettnek az adatkezelő (adatfeldolgozó) szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a fentiekben megadott módokon (telefon, email, stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel (adatfeldolgozóval).

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével törli.

3. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.

4. A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy kivételes esetben, hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály kötelezése alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő (adatfeldolgozó) indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő (adatfeldolgozó) indokolatlan késedelem nélkül törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket (adatfeldolgozókat), hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő (adatfeldolgozó) korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

·       az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

·       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

·       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő (adatfeldolgozó) jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben).

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

·       Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

·       meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·       Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő (adatfeldolgozó) indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő (adatfeldolgozó) nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

·       a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

·       a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,

·       fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, 

·       az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő (adatfeldolgozó) indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő (adatfeldolgozó) által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

·       az adatkezelő (adatfeldolgozó) megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

·       az adatkezelő (adatfeldolgozó) az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

·       a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő (adatfeldolgozó) még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő (adatfeldolgozó) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő (adatfeldolgozó) esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

·       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,

levelezési címe: 1530 Budapest, Postafiók: 5.,

Telefon száma: +36 1 391-1400,

Fax száma: +36 1 391-1410,

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A tájékoztató elkészítése során a Szolgáltató figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra: 

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.),

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a),

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról,

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről,

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

                                                                                      AGROVÍZ Kezelési Kft.

Szolgáltató, adatkezelő